තොග "බිඳෙන්නේ නැත, ශාක කෙඳි, සෞඛ්‍ය සහ පාරිසරික ආරක්ෂාව, දුම් රහිත" - Hangzhou ප්‍රධාන තාක්ෂණ සමාගම, Ltd.

බොක්සර් මදුරු දඟර කර්මාන්ත ශාලාව

අමුදව්ය

අමුදව්ය

1-පෝෂණය

පෝෂණය කිරීම

2-2-ගැටීම සහ ඇඹරීම

පහර දීම සහ ඇඹරීම

2-ගැටීම සහ ඇඹරීම

පහර දීම සහ ඇඹරීම

3-කඩදාසි සෑදීම-(1)

කඩදාසි සෑදීම

3-කඩදාසි සෑදීම-(2)

කඩදාසි සෑදීම

3-කඩදාසි සෑදීම-(3)

කඩදාසි සෑදීම

3-කඩදාසි සෑදීම-(4)

කඩදාසි සෑදීම

කාඩ්බෝඩ් ස්ලිටිං

කාඩ්බෝඩ් ස්ලිටිං

4-කාඩ්බෝඩ්-කැපීම-(2)

කාඩ්බෝඩ් ස්ලිටිං

4-කාඩ්බෝඩ්-කැපීම-(3)

කාඩ්බෝඩ් ස්ලිටිං

4-කාඩ්බෝඩ්-කැපීම-(4)

කාඩ්බෝඩ් ස්ලිටිං

5-මුද්දර දැමීම-(1)

මුද්දර දැමීම

5-මුද්දර දැමීම-(2)

මුද්දර දැමීම

5-මුද්දර දැමීම-(3)

මුද්දර දැමීම

5-මුද්දර දැමීම-(4)

මුද්දර දැමීම

6-වියළන-කාමර-වියලීම,-අර්ධ-නිමි-නිෂ්පාදන-සම්පූර්ණ-1

වියළන කාමරය වියළීම, අර්ධ නිමි භාණ්ඩ සම්පූර්ණ කර ඇත

6-වියළන-කාමර-වියලීම-අර්ධ නිමි භාණ්ඩ-සම්පූර්ණ-2

වියළන කාමරය වියළීම, අර්ධ නිමි භාණ්ඩ සම්පූර්ණ කර ඇත

6-වියළන-කාමර-වියලීම,-අර්ධ-නිමි-නිෂ්පාදන-සම්පූර්ණ-3

වියළන කාමරය වියළීම, අර්ධ නිමි භාණ්ඩ සම්පූර්ණ කර ඇත

6-වියළන-කාමර-වියලීම,-අර්ධ-නිමි-නිෂ්පාදන-සම්පූර්ණ-4

වියළන කාමරය වියළීම, අර්ධ නිමි භාණ්ඩ සම්පූර්ණ කර ඇත

7-නිමි-නිෂ්පාදන-ඇසුරුම්-ක්‍රියාවලිය-2

නිමි භාණ්ඩ ඇසුරුම් ක්රියාවලිය

7-නිමි-නිෂ්පාදන-ඇසුරුම්-ක්‍රියාවලිය-3

නිමි භාණ්ඩ ඇසුරුම් ක්රියාවලිය

7-නිමි-නිෂ්පාදන-ඇසුරුම්-ක්‍රියාවලිය-1

නිමි භාණ්ඩ ඇසුරුම් ක්රියාවලිය

7-නිමි-නිෂ්පාදන-ඇසුරුම්-ක්‍රියාවලිය-(4)

නිමි භාණ්ඩ ඇසුරුම් ක්රියාවලිය

8

නිමි භාණ්ඩ ඇසුරුම් කිරීම සහ ගොඩගැසීම

8-3

නිමි භාණ්ඩ ඇසුරුම් කිරීම සහ ගොඩගැසීම

8-2

නිමි භාණ්ඩ ඇසුරුම් කිරීම සහ ගොඩගැසීම

8-1

නිමි භාණ්ඩ ඇසුරුම් කිරීම සහ ගොඩගැසීම

වැඩමුළුව-(1)

වැඩමුළුව

වැඩමුළුව-3

වැඩමුළුව

වැඩමුළුව-(4)

වැඩමුළුව

වැඩමුළුව-(2)

වැඩමුළුව