තොග සෞඛ්‍ය සේවා, කොන්ෆෝ, කොන්ෆෝ දියර - Hangzhou ප්‍රධාන තාක්ෂණ සමාගම, Ltd.

Confo Healthcare නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාව

Kangenbei-Fengyoujing-කර්මාන්ත ශාලාව-(1)
Kangenbei-Fengyoujing-කර්මාන්ත ශාලාව-(4)
Kangenbei-Fengyoujing-Factory-(2)
Kangenbei-Fengyoujing-Factory-(8)
Kangenbei-Fengyoujing-Factory-(6)
Kangenbei-Fengyoujing-Factory-(5)