ව්‍යාකූල මදුරු දඟරය

  • ව්යාකූල ස්වභාවික තන්තු මදුරු දඟර

    ව්යාකූල ස්වභාවික තන්තු මදුරු දඟර

    ව්‍යාකූල මදුරු විකර්ෂක දඟර යනු පැලෑටි තන්තු සහ සඳුන් දැව සහිත නව මදුරු නාශක දඟරයයි.

    බොහෝ දුරට කඩදාසි සමඟ එහි සංයුතිය සහ සඳුන් තෙල් සහ සූදානම් කිරීම්-ටෙට්‍රමෙත්‍රින් සංයෝගය නිසා, එය නොබිඳිය හැකි තරම් වන අතර පිළිස්සීමට පෙර දිගු කාලයක් පවතිනු ඇත, එහි සුවඳට ස්තූතිවන්ත වන අතර මදුරුවන් පලවා හරින අතර පැය 12 ක් පමණ මදුරුවන්ගෙන් ඔබව ආරක්ෂා කරයි.