2022 දී, CHIEF STAR තුන්වන අදියර සාර්ථකව නිම කරන ලදී.බලමු කවුද ගෞරවය දිනුවේ කියලා

පළමු කාල පරිච්ඡේද දෙකේදීම CHIEF STAR තේරීමෙන් පසුව, තෙවන කාල පරිච්ඡේදයේ තරඟය වඩාත් තියුණු විය.විදේශීය සේවකයින් වෙනදාට වඩා වෙහෙස මහන්සි වී, එකින් එක ඉලක්ක කරා ළඟා වූ අතර, CHIEF STAR හි තුන්වන කාල පරිච්ඡේදය සාර්ථක විය.

081739fb 76e67c44 66b96e16 c3b2ee62 fb768979 3698c27d 06a62271 d30336ad


පසු කාලය: සැප්තැම්බර්-30-2022