පැපූ ඩිටර්ජන්ට් දියර

  • පැපූ ඩිටර්ජන්ට් දියර

    පැපූ ඩිටර්ජන්ට් දියර

    රෙදි සෝදන ඩිටර්ජන්ට් වල ඵලදායි සංරචකය ප්‍රධාන වශයෙන් අයනික නොවන මතුපිටක් වන අතර එහි ව්‍යුහයට හයිඩ්‍රොෆිලික් අවසානය සහ ලිපොෆිලික් අවසානය ඇතුළත් වේ.Lipophilic අවසානය පැල්ලම සමඟ ඒකාබද්ධ වන අතර, පසුව භෞතික චලනය හරහා (අත් අතුල්ලමින් සහ යන්ත්‍ර චලනය වැනි) රෙදි වලින් පැල්ලම වෙන් කරයි.ඒ අතරම, සර්ෆැක්ටන්ට් ජලයේ ආතතිය අඩු කරයි, එවිට ජලය රෙදි මතුපිටට ළඟා විය හැකි අතර ඵලදායී අමුද්‍රව්‍යවලට භූමිකාවක් ඉටු කළ හැකිය රෙදි සෝදන වඩාත් සාමාන්‍ය දෙය ...