පැපූ ගිනි තුවක්කුව

  • PAPOO ගිනි තුවක්කුව

    PAPOO ගිනි තුවක්කුව

    Flamethrower යනු එළිමහන් කුකර් වර්ගයකට අයත් වන නව එළිමහන් නිෂ්පාදනයකි.එය දැනට පවතින බියුටේන් ගෑස් ටැංකියෙන් ලබාගත් ජ්වලන තාපන මෙවලමකි.ක්ෂේත්‍ර කුකර් යනු සාමාන්‍යයෙන් ගෙන යාමට ඉතා පහසු වන උදුන් හිස සහ කෙතේ පිසීම සහ ජලය උණු කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ඉන්ධන (බියුටේන් ගෑස් ටැංකිය) වෙත යොමු කරයි.පන්දම ගිනි උදුන හිසෙහි ස්ථානය ගනී, ස්ථාවර ස්ථානයක සිට දැල්ල මුදා හරිමින්, උණුසුම සහ වෙල්ඩි සඳහා සිලින්ඩරාකාර දැල්ලක් සෑදීමට වායුව දහනය පාලනය කරයි.